Pages Menu
Navigation

Kvalitet & Miljö

Snygg jord händer

Nedan policies sammanfattar Solid Fastighetspartner AB’s mål och strategier avseende våra Kvalitets, miljö och arbetsmiljöarbeten. De syftar till att styra såväl vår övergripande verksamhet som varje enskilt projekt som vi agerar i.

 

Kvalitetspolicy 

Med fokus på långsiktigt partnerskap skapar vi trygga, lönsamma och kvalitativa tjänster inom byggnads och fastighetssektorn. Vi åstadkommer detta genom att skapa följande:

Trygghet - Vi tror starkt på att ledordet i vår verksamhet är Trygghet och vi bygger därför alltid in säkerhet och ansvar i allt vi gör, från certifieringar och försäkringsansvar till processhantering- och dokumentering av rutiner. Vår uppgift är att ge våra kunder en trygg tillvaro i vårt samarbete och relation. Vi ska alltid ha de försäkringar och tillstånd som krävs för det arbete som ska utföras samt vara väl uppdaterade i de lagar, regler och förordningar som gäller för vårt arbete.

Lönsamhet - Det arbete som utförs ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt och på så sätt vara lönsamt för våra kunder. Vi är måna om att våra kunder ska göra en god affär och vi definierar en god affär som summan av att leverera en långsiktigt kvalitativ tjänst samt aktivt förebygga framtida uppkomna kostnader. Vi gör detta genom att föreslå proaktiva lösningar där vi löpande utvärderar vad vi kan göra för att kostnadseffektivisera vårt samarbete.

Kvalitet - Vi ska upprätthålla och leverera den kvalitet som våra kunder efterfrågar och förtjänar. Vi ska har rätt personal på rätt plats. Detta innebär att vår personal ska ha god kunskap och erfarenhet i det arbete som ska utföras. Rätt produkter och material ska användas och vi eftersträvar att hålla en nära relation med våra leverantörer för att på så sätt snabbt uppdatera oss gällande förändringar och förbättringar avseende produkter på marknaden. Vi ska leverera våra tjänster och produkter enligt uppsatta överenskommelser. Detta avser bl.a. uppsatta tidsplaner och praktiskt/tekniskt utförande till dokumentering och garantiåtaganden.

 

Miljöpolicy

På Solid Fastighetspartner AB sätter vi vår miljö i fokus och arbetar aktivt med att minimera vår miljöpåverkan. Vi identifierar och analyserar de miljörisker som vårt arbete medför och prövar nya arbetsätt och metoder för att förebygga och minimera dessa.

 • Vi ska prioritera de produkter, leverantörer och underleverantörer som arbetar för en positiv miljöutveckling.
 • Restmaterial från våra projekt skall återvinnas och källsorteras.
 • Vi ska minimera hälsofarliga ämnen och om möjligt använda alternativa produkter.
 • Vi ska planera transporter och använda oss av miljövänliga transportmedel för att på så sätt reducera negativ miljöbelastning och energiförbrukning.
 • Vi ska tillämpa de lagar, regler och föreskrifter som gäller för arbetet.
 • Vi ska engagera våra medarbetare i företagets miljösyn genom utbildning och aktiv tillämpning.
 • Vi ska digitalisera våra arbetsprocesser generellt och digital förvaring skall tillämpas i möjligaste mån för att på så sätt minimera pappers, kontors- och förbrukningsmaterial.

 

Arbetsmiljöpolicy

Våra medarbetare är det viktigaste vi har i företaget. Att skapa en trygg, utvecklande och stimulerande miljö att jobba i är av största vikt för oss. Det är detta som för vårt företag framåt och är grundläggande för att vi ska kunna leverera den kvalitet som våra kunder efterfrågar. Vi vill behålla och förvalta förtroendet hos våra medarbetare över tiden och eftersträvar låg personalomsättning och långa anställningsperioder.

För att upprätthålla detta gör vi följande:

Trygghet

 • Våra arbetsplatser skall vara försedda med erforderlig skyddsutrustning och följa de lagkrav som ställs.
 • Vi följer upp olyckor och tillbud, skapar konsekvens och riskanalyser för att på så sätt förebygga dessa.
 • Vi tillhandahåller våra medarbetare skyddsutrustning och övriga verktyg/utrustning för vad arbetet kräver.
 • Arbetsmiljöfrågor behandlas med öppenhet, och vi lyssnar på våra medarbetares synpunkter erfarenheter och önskemål.
 • Arbetsmiljöarbete sker genom en aktiv dialog mellan medarbetare och ledning.

Utvecklande

 • Vi ska utbilda vår personal så att de besitter den kunskap och kompetens som arbetet kräver.
 • Vår personal ska internt kunna erbjudas tjänster/ roller/uppdrag som ställer högre krav på ansvar och kompetens för att på så sätt utvecklas i sin yrkesroll.
 • Vi främjar och stödjer personlig utveckling
 • Medarbetarsamtal ska genomföras varje halvår.

Stimulerande

 • Vi erbjuder och arrangerar friskvårdsaktiviteter
 • Vi sätter upp gemensamma företagsaktiviteter för att på så sätt stärka gruppkänsla och sammanhållning.