Pages Menu
Navigation

Affärsområde

Takskottning

 

P1080313 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi arbetar långsiktigt med såväl mindre som flera av Stockholms största Brf:er och fastighetsbolag för att vintersäkra deras tak och är en trygg partner för ert tak. Välkommen till Solid!

Lagkrav & Ansvar

Ansvaret för att taket på en fastighet skottas faller helt och hållet på Fastighetsägaren. Detta regleras i ordningslagen (1993:1617) 3 kap, 3 §, andra stycket.”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.”

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetet sker säkert och med den säkerhetsutrustning som krävs. Bestämmelser om utförandet av snöskottning på tak finns i föreskrifterna om byggnads och anläggningsarbete, AFS 1999:3.

Om det inträffar en olycka är det i första hand den skadades arbetsgivare som ställs till svars, oavsett hur lång entreprenörskedja.

 

Skotta Säkert

Säkerhet & Risk

Allmänt

 • Anlita endast seriösa aktörer
 • Om möjligt, anlita bara certifierad pesonal. (Enligt Entreprenörsföretagens branschstandard).
 • Se till att besikta och kontrollera fastighetens tak regelbundet.
 • Se till att er Entreprenör har ordentlig försäkring som är avsedd för ändamålet.

Vid takskottningsarbete

 • Arbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Detta innebär att takskottningen alltid bedrivs minst av två personer på taket samt minst en person på trottoaren/gatan.
 • Fastigheten skall vara försedd med erforderlig takskyddsutrustning och denna skall vara besiktad innan arbete påbörjas. (Kontroll innan arbete påbörjas och besiktad under snöfri säsong).
 • Kontroll av personlig fallskyddsutrustning skall utföras innan arbete.
 • Arbetsverktyg skall vara kontrollerade så att inga vassa spadar etc. förekommer. Verktyg skall vara förankrade med handlov.
 • Innan takskottning påbörjas skall gata/gård spärras av i erforderlig utsträckning. Även varningsskyltar skall sättas upp för att tydligt informera om pågående arbete och risker.
 • Takskottande personal skall ha kommunikationsutrustning samt vakt på gatan skall bära varselväst och visselpipa.
 • Ev. skyddsintäckning skall ske av fast installerad känslig egendom samt bortflyttning skall ske av övrig lös egendom.
 • Nedskottad snö och is skall röjas undan i erfoderlig omfattning så att kommunikationsytor friläggs.

 

glatt hus

Kostnads- & Riskminimering

Rekommendationer till fastighetsägare:

Skotta preventivt – d.v.s innan väsentlig mängd is bildats på taket och snö fortfarande är lös och lätt, för att:

 • Minska arbetstid och arbetskostnad.
 • Minska risk för mekaniska skador vid skottningsarbetet.
 • Minska slitage på tak p.g.a höga och tryckande laster.
 • Underlätta arbetet för skottande personal.
 • Reducera läckagerisk p.g.a. inträngande vatten vid isbildning som pressar in i taket.
 • Lös snö skadar varken person eller egendom vid ras eller nedskottning.

Montera snörasskydd för att:

 • Reducera risk för snö/isras och därmed risk för allvarliga person- och egendomsskador.
 • Underlätta riskbedömningsarbetet för skottande personal.
 • Minimera avsevärt det område som behöver röjas, då det oftast bara behöver skottas nedanför snörasskyddet.
 • Begränsa och minimera den mekaniska åverkan på taket ovan snöraskyddet som kan uppstå vid takskottningsarbetet.
 • Minimera arbetstid och arbetskostnad.

Besikta och kontrollera alltid ert tak regelbundet för att:

 • Säkerställa att det finns taksäkerhet i fullgod utsträckning för vad arbetet kräver.
 • Säkerställa att det inte finns brister i befintlig taksäkerhet och därmed förhindra olyckor.
 • Säkerställa och att tidigt upptäcka att det inte är skador i takets ytskikt som kan förorsaka följdskador, läckage etc.
 • Enkelt och tydligt  kunna lägga ansvaret hos sin entreprenör och dennes försäkring gällande eventuella takskador, följdläckage etc. Det är fastighetsägaren som har bevisbördan för att visa på vem som bär ansvaret för uppkommna skador. Ett av entreprenören besiktat tak, är en försäkring för fastighetsägaren mot olyckor, takskador och följdkostnader.

Istapp fara

Med stor erfarenhet av organisering, ledning, koordinering och praktiskt utförande av takarbeten såsom takskottning, takmålning och takplåtslageri på allt från mindre bostadsrättsföreningar till större fastighetsägare och förvaltningsbolag är vi det trygga, personliga och självklara alternativet för ert tak.

Kontakta oss för offert och konsultation eller för att teckna Trygghetsavtal för Takskottning.